Gereformeerde Kerk Pretoria-Magalieskruin
Kontak ons
Geliefde broeders, susters en kinders in die Here / In die lig van die nuuste afkondiging ivm die Covid-19 pandemie en inaggenome die voorskrifte daarin vervat en in verantwoording teenoor die Here het die kerkraad die volgende pro-aktiewe maatreëls/besluite geneem (van krag tot verdere kennis): / Orde-reëling: Kommunikasie / - Dat die kerkraad ‘n Korona Kommissie aangewys het wat in opdrag van die kerkraad na gelang van die buitengewone omstandighede (pandemie) die kerkraad sal adviseer. / - Die kerkraad en diakonie sal deurgans met mekaar korrespondeer ten einde die gemeenskap van die gelowiges met gepaste maatreëls/besluite op ‘n verantwoordbare wyse te bedien. / - Insake vals nuus (fop nuus): Daar word aan die hand gedoen dat lidmate met hul wyksouderling skakel rakende enige onsekerhede rakende die praktiese uitoefening van gemeente aktiwiteite. / - Alle Lief en Leed asook ander afkondigings sal deur ouderlinge aan u deurgegee word. Inligting aan vakante wyke sal deur sr Magda Schoeman deurgegee word. / Eredienste / - Die kerkraad het in verantwoordelikheid verskeie opsies oorweeg ten einde 'n eenvoudige, dog effektiewe benadering soos hieronder uiteengesit, die beginsel van gemeenskap met mede lidmate tydens Woordverkondiging in ons gemeente te bewerkstellig. / - As gemeente is ons bevoorreg om opnames van eredienste beskikbaar te hê op ons gemeente se webwerf. Alle preke is en word digitaal vasgelê juis om dit later weer te kan luister. / ? In die lig van die streng bewegingsinperking soos afgekondig deur die President (23 Maart 2020) doen die kerkraad ‘n beroep op lidmate om voortaan op Sondag-oggende om 08:00 en Sondag-aande om 18:00 as gemeente in te skakel by Gereformeerde Kerk Magalieskruin se Facebook blad om na uitgesoekte eredienste te luister. / - Indien u nie toegang tot internet het nie, kontak diaken Innes Potgieter (082 510 5441) om dit via WhatsApp vir u aan te stuur as alternatief. / Katkisasie / - Geen formele katkisasie sal plaasvind tot verdere kennisgewing nie. As kerkraad doen ons ‘n beroep op die ouers om hul doopbelofte in dié verband na te kom. / - Die leraar sal in verbinding bly met hoërskool katkisante via WhatsApp. / Huisbesoek en pastorale werk / • Vanweë streng beperkings word huisbesoek en pastorale besoeke opgeskort. Neem vrymoedigheid om met die leraar of u wyksouderling te skakel. / Hospitaalbesoeke / • Hospitaalbesoeke sal in hoogs uitsonderlike gevalle geskied (soos gereguleer). / Bybelstudie / • Bestaande Bybelstudiebyeenkomste word tot verdere kennisgewing opgeskort. / Spesiale dienste / • Begrafnisse en troosdienste sal geskied onderhewig aan voorskrifte en regulasies. / Diakonale hulp / • Lidmate word aangemoedig om met diakonie (wyksdiaken) te skakel indien u enige diakonale hulp tydens hierdie buitengewone omstandighede benodig. / • Lidmate word daaraan herinner dat die Magalieskruin-Skakelbord ook 24/7 beskikbaar is en word aangemoedig om daarvan gebruik te maak. Kontak oudl Hannes Spies by 0826709509. / Diakonale fondse / • As lidmate word u opgeroep en aangemoedig om ruim bydraes te maak tot die diakonale fonds deur dit elektronies oor te betaal. / • Bankbesonderhede vir diakonie: / Rekeninghouer: Diakonie GKPM Bank: ABSA Rekeningnommer: 1420 280 579 / Verwysing: Naam, Van en Wyknommer / Dankoffers en ander bydraes (bv deurkollektes) / - Lidmate word versoek om steeds hulle verantwoordelikheid tov die afdra van dankoffers getrou na te kom deur dit elektronies oor te betaal. / • Bankbesonderhede: / Rekeninghouer: GK Pretoria-Magalieskruin Bank: ABSA Rekeningnommer: 5260 157 053 / Onthou asseblief u verwysing: Naam, Van en Wyknommer alternatiewelik: Andersoortige kollekte bv GKSA Sustentasie of watter een ook al (soos aangedui op Jaarprogram 2020). / Ons dra die owerheid in die hantering van hierdie pandemie aan die genadetroon van die Here op. U word opgeroep as lidmaat om voorbidding te doen vir elkeen wat hierdeur geraak word. / Die Here roep ons as gelowiges op om selfondersoek te doen oor ons ware geloof en vertroue op Hom. / U broeders in Christus / Kerkraad: Gereformeerde Kerk Pretoria-Magalieskruin


Welkom by die webwerf van Pretoria-Magalieskruin.

Ons eredienste begin in 2020 op Sondae om 08:00 en 18:00.

DIE GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-MAGALIESKRUIN
’n Bekendstelling

Die Gereformeerde Kerk Pretoria-Magalieskruin is ’n Bybelgetroue kerk waar die eer van God eerste kom.

Ons basiese uitgangspunte:
- Jesus Christus is die enigste Verlosser van mense en die Hoof van hierdie gemeente.
- Ons saligheid is van begin tot einde onverdiende genade.
- Die Bybel is God se Woord en is in alles waar en betroubaar.
- Ons diens aan God en ons lewe as Sy kinders moet volgens Sy Woord gevorm word.

Ons strewe daarna
- Om God weekliks opreg saam te aanbid in eredienste
- Om geestelik opgebou te word deur die dienste en gawes wat die Here gee
- Om mekaar as broers en susters in die Here lief te hê en by te staan
- Om armes en ander mense in nood in hierdie gemeente en wyer met liefde te help
- Om die Here se Woord gedurig te ondersoek met die oog op ’n Bybelse lewenstyl
- Om deel te neem aan die verspreiding van die evangelie na almal wat sonder die Here lewe.

Wil u ons beter leer ken, of deel word van hierdie gemeente, of u kinders hier laat onderrig?
Doen een van die volgende:
- Kom woon solank ons eredienste by en bring u kinders vir onderrig.
- Gaan kyk na ons webwerf (gkmagalieskruin.co.za) en wat daar aangebied word.
- Kontak ds Gert Erasmus (076 839 6973) of ouderling Hannes Spies (082 670 9509).
- Stuur ’n e-pos na: dsmagalieskruin@gmail.com of skriba@gkmagalieskruin.co.za.

Kontak ons | | Werf uitleg | Document reader | Wysig web
realpornfilms.com
fruit and veggie masturbation her first sex video fire girl nest in the flames tough love 4 scene 3 hot indian movies compilation 2
eniporn.com amateur adult sex indonesia hot video http://hotmomsteen.xyz toutpornxxx.org
insexmovies.org/a> adultpornmovie.ws hdpornmobile.biz xvideosporn.club xssn.net
nesaporns.xyz sexmaxfree.xyz freeporntix.info hotmomsteen.xyz
pornminutes hotmomteenporn xxxvideotuber sextresxxx hpornvideo fastmobiporn adultpornmovie
albanian fuck in italy

Fucking my step dad - SHOW 92

Slut fucks big black cock
Best Amateur I've Ever Seen! booby fucked and spanked